Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2023 roku w systemie miniPortal nie będzie już możliwości wszczynania nowych postępowań. Będzie można dokończyć postępowania wszczęte na miniPortalu do 31 grudnia br. włącznie. Od dnia 1 stycznia 2023 r. wszystkie postępowania realizowane przez gminę Ropa prowadzone będą na przygotowanej przez Urząd Zamówień Publicznych Platformie e-Zamówienia - dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Szanowni Państwo

Z uwagi na konieczność zapewnienia przez zamawiającego możliwości elektronicznej komunikacji pomiędzy zamawiającym a Wykonawcą w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, od dnia 1 stycznia 2021 r. wszystkie postępowania prowadzone będą na przygotowanym przez Urząd Zamówień Publicznych miniPortalu.

Jest to ogólnodostępne, bezpłatne i intuicyjne narzędzie do zapewnienia elektronicznej komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Tym samym cały proces zmierzający do składania ofert w postępowaniach, prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższe standardy bezpieczeństwa przekazu danych.

MiniPortal daje możliwość:

automatycznego generowania kluczy do szyfrowania i deszyfrowania ofert,

komunikacji między Zamawiającym i Wykonawcą,

bezpiecznego składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Jednocześnie informujemy, że postępowania w sprawie zamówień sektorowych oraz o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł prowadzone są na podstawie odrębnych regulaminów.

W przypadkach wymagających publikacji na stronie internetowej, Zamawiający publikuje ogłoszenia i informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, tj. https://bip.malopolska.pl/ugropa w menu znajdującym się po lewej stronie: Zamówienia publiczne i ogłoszenia, a dalej grupowane są w kolejności malejącej latami.

Plany zamówień publicznych dostępne są na portalu ezamówienia.gov.pl

plany zamówień publicznych