Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ropa, na rok szkolny 2022/2023

News details

Zarządzenie Nr 240/22

Wójta Gminy Ropa

z dnia 18 stycznia 2022r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ropa, na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 i 1834) art.154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1082)
Wójt Gminy Ropa zarządza, co następuje:

§ 1.1. Ustala się harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Ropa.

2. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, o którym mowa w ust. 1 określa:

  • 1) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
    - załącznik nr 1,
  • 2) dla klas pierwszych szkół podstawowych - załącznik nr 2.

§ 2 W postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ropa obowiązują kryteria naboru oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w Uchwałach
NR XXIV/156/17 i Nr XXIV/157/17 Rady Gminy Ropa.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ropa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ropa oraz na tablicach ogłoszeń
w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ropa.

Wójt Gminy Ropa

(-) Karol GórskiZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 240/22 Wójta Gminy Ropa z dnia 18 stycznia 2022r.


TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Potwierdzenie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym – rodzice składają pisemną deklarację

Od 14 do 28 lutego 2022r.

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca do 28 marca 2022 roku

od 11 maja do 1 czerwca 2022 roku

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

do 12 kwietnia 2022 roku

od 02 czerwca do 10 czerwca 2022 roku

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

14 kwietnia 2022 roku

13 czerwca 2022 roku

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 19 kwietnia do 6 maja 2022 roku

od 14 czerwca do 20 czerwca 2022 roku

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

10 maja 2022 roku

21 czerwca 2022 roku


Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 240/22 Wójta Gminy Ropa z dnia 18 stycznia 2022r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01 marca do 28 marca 2022 roku

od 9 maja do 23 maja 2022 roku

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej.

do 11 kwietnia 2022 roku

do 07 czerwca 2022 roku

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

12 kwietnia 2022 roku

08 czerwca 2022 roku

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 13 kwietnia do 25 kwietnia 2022 roku

od 09 czerwca do 20 czerwca 2022 roku

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27 kwietnia 2022 roku

21 czerwca 2022 roku