Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

XXIX SESJA RADY GMINY ROPA

News details

NINIEJSZYM INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 23 CZERWCA 2021 R. O GODZ. 10.00 W ŚWIETLICY URZĘDU GMINY W ROPIE, ODBĘDZIE SIĘ XXIX SESJA RADY GMINY ROPA.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Debata nad raportem o stanie Gminy Ropa za 2020r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ropa /druk nr 24/.
 6. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ropa, informacji
  o stanie mienia komunalnego Gminy Ropa oraz sprawozdań finansowych za 2020 rok.
 7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ropa za 2020 r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium.
 8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ropa z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
 9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ropa za 2020 r.
 10. Ocena sprawozdania i debata nad absolutorium.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020 /druk nr 25/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2020r. /druk nr 26/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2021 /druk nr 27/.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży
  Pożarnej w Ropie /druk nr 28/.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2021/2022 /druk nr 29/.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu /druk nr 30/.
 17. Zapytania dotyczące sprawozdania Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 18. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Ropa.
 19. Zatwierdzenie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Ropa.
 20. Wolne wnioski i zapytania.
 21. Zakończenie sesji.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) w debacie nad raportem o stanie Gminy Ropa mogą zabierać głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć Przewodniczącemu Rady Gminy Ropa pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Przewodniczący

Rady Gminy Ropa

(-) Bogusław Łukaszyk