Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Ropa

News details

Podczas IV sesji Rady Gminy Ropa, która odbyła się 17 czerwca br. radni udzielili Karolowi Górskiemu Wójtowi Gminy Ropa wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za rok 2023.

Głosowanie nad wotum zaufania poprzedzone zostało przedstawieniem raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023 oraz debatą nad raportem o stanie Gminy Ropa za 2023 r. Następnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ropa wotum zaufania. Uchwała została podjęta jednogłośnie. W kolejnych punktach obrad Sesji Rady Gminy Ropa przedstawiono: sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ropa, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ropa, informację o stanie mienia komunalnego Gminy Ropa oraz sprawozdania finansowe za 2023 rok, opinię Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ropa za 2023 r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium. Przedstawione zostały opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ropa z tytułu wykonania budżetu za 2023 r. oraz o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ropa za 2023 r. Radni podjęli uchwały: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023 oraz udzielili absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2023 r.