Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

LXI SESJA RADY GMINY ROPA

News details

O G Ł O S Z E N I E

NINIEJSZYM INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 22 KWIETNIA 2024 R. O GODZ. 1000 W ŚWIETLICY URZĘDU GMINY W ROPIE ODBĘDZIE SIĘ LXI SESJA RADY GMINY ROPA.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Ropa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego w 2023 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2024 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr LVIII/387/23 /druk nr 21/.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ropa /druk nr 22/.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosiu /druk nr 23/.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ropa na 2024 rok /druk nr 24/.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej
z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków /druk nr 25/.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach, prowadzonych przez Gminę Ropa /druk nr 26/.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Ropa za 2023 r. /druk nr 27/.
12. Zapytania dotyczące sprawozdania Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
13. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Ropa.
14. Zatwierdzenie protokołu z LX sesji Rady Gminy Ropa.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zakończenie sesji.

Sesja będzie transmitowana online na naszym kanale eSesja: https://transmisja.esesja.pl/r...

    Przewodniczący Rady Gminy Ropa

    (-) Bogusław Łukaszyk