Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

LV SESJA RADY GMINY ROPA

News details

O G Ł O S Z E N I E

NINIEJSZYM INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 14 WRZEŚNIA 2023 R. O GODZ. 1000 W SALI EDUKACYJNEJ GOKu W NOWEJ CZĘŚCI BUDYNKU URZĘDU GMINY W ROPIE ODBĘDZIE SIĘ LV SESJA RADY GMINY ROPA.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2023 /druk nr 35/.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „”Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Ropa – aktualizacja na lata 2023 – 2027” /druk nr 36/.
6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Ropa.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Ropa

(-) Bogusław Łukaszyk