Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

L SESJA RADY GMINY ROPA

News details

O G Ł O S Z E N I E

NINIEJSZYM INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 21 MARCA 2023 R. O GODZ. 1000 W BUDYNKU HYBLÓWKI W ROPIE, ODBĘDZIE SIĘ L SESJA RADY GMINY ROPA.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Ropa oraz na terenie powiatu gorlickiego.
 5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przemocy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropie za 2022 rok.
 6. Przedstawienie sprawozdania za 2022 r. z działalności zespołu interdyscyplinarnego w Ropie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2023 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr XLVIII/329/22 /druk nr 5/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ropa /druk nr 6/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorlickiego /druk nr 7/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Ropa na 2024 rok środków stanowiących Fundusz Sołecki /druk nr 8/.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ropa na 2023 rok /druk nr 9/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości /druk nr 10/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /druk nr 11/.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Klimkówce /druk nr 12/.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łosiu /druk nr 13/.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ropa na 2023 rok / druk nr 14/.
 17. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Ropa.
 18. Zapytania dotyczące sprawozdania Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 19. Zatwierdzenie protokołów z XLVIII i XLIX sesji Rady Gminy Ropa.
 20. Wolne wnioski i zapytania.
 21. Zakończenie sesji.

Sesja będzie transmitowana online na naszym KANALE

Przewodniczący Rady Gminy Ropa

(-) Bogusław Łukaszyk