Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

News details

Wszystkie Gminy i Miasta w Polsce zostały zobowiązane do prowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda nieruchomość musi być skontrolowana raz na dwa lata.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku

W związku z powyższym Wójt Gminy Ropa zaprasza mieszkańców Gminy posiadających zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków do zgłoszenia się w Urzędzie Gminy w Ropie, w celu okazania zawartej umowy z przedsiębiorcą odbierającym ścieki oraz dowodów potwierdzających wykonanie usługi opróżniania zbiornika bezodpływowego, w terminie do 17 maja 2024r.

Po upływie wyżej wymienionego terminu upoważnieni pracownicy Urzędu gminy będą przeprowadzać kontrole w terenie.

Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych (rachunki, faktury Vat, potwierdzenia wywozu) przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanej umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny zawrzeć ją niezwłocznie.

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.