Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP
#Informacje

Kontrola palenisk

News details

Zgodnie z obowiązującą od 1 lipca 2017 roku Uchwałą Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r (tzw. uchwałą antysmogową) w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, obowiązuje: - zakaz eksploatacji nowych instalacji spalania paliw stałych o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnym rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu, -zakaz spalania węgla o udziale frakcji 0-3 mm powyżej 15 % oraz biomasy o wilgotności powyżej 20 %.

Uchwała nakłada na podmioty eksploatujące instalację, obowiązek wykazania spełnienia określonych w niej wymagań poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie tych wymagań.
Podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli palenisk w indywidualnych gospodarstwach domowych stanowi art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.). Zgodnie z art. 379 ust. 1 – „Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów”.

W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym w najbliższych tygodniach pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzą planowe kontrole palenisk w gospodarstwach domowych na terenie gminy pod kątem przestrzegania tzw. Uchwały antysmogowej Województwa Małopolskiego. Pracownicy będą posiadać imienne upoważnienie Wójta Gminy do wejścia na teren nieruchomości i przeprowadzenia kontroli. Kontrole będą połączone z akcją informacyjną dotyczącą możliwości ubiegania się o dofinansowanie wymiany źródła ciepła oraz konieczności inwentaryzacji źródeł ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zakres kontroli obejmie przede wszystkim:

 • sprawdzenie przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej,
 • weryfikację zakazu spalania odpadów,
 • kontrole urządzenia grzewczego,
 • kontrole stosowanego paliwa.

Co przygotować do kontroli:

 • dokumentację techniczną kotła (jeśli się posiada),
 • instrukcja użytkowania, tabliczka znamionowa czy katalog producenta,
 • świadectwa jakości paliwa (certyfikat),
 • ewentualnie dowód zakupu paliwa.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 379 ust. 6 ww. ustawy obowiązkiem właściciela nieruchomości jest udostępnienie lokalu.
Kontrolujący uprawnieni są w szczególności do:

 • wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;
 • przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, w tym pobierania próbek;
 • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób
  w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 • żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek
  z problematyką kontroli, w tym dokumentów wskazanych w uchwale antysmogowej (świadectwo jakości paliw, dowód zakupu paliw, dokumentacja techniczna urządzenia grzewczego).

Przypominamy, iż udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia czynności kontrolnych (w tym pobrania próbki popiołu z paleniska) stanowi przestępstwo z art. 225 Kodeksu Karnego. Zgodnie z §1 tego przepisu: kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.