Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorlicach przed sezonem zimowym 2023/2024

News details

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach przypomina o obowiązkach ciążących na właścicielach lub zarządcach obiektów budowlanych wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zmianami).

Wobec zbliżającego się okresu zimowego i rozpoczęciem sezonu grzewczego przypominam, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek poddania użytkowanych obiektów budowlanych kontrolom okresowym oceniającym ich stan techniczny. W ramach takich kontroli sprawdza się m.in. stan techniczny instalacji gazowych i przewodów kominowych (przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne). Istotne jest, aby takie kontrole przeprowadziły osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych, albo w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. W odniesieniu do kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Przypomnieć również należy, że za brak zapewnienia wymaganych przepisami kontroli okresowych stanu technicznego grozi odpowiedzialność karna (art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane).

Natomiast w sytuacji, gdy dojdzie do wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego - w szczególności winni podjąć wszelkie kroki w celu niedopuszczenia do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający śnieg na dachu obiektu.
Konieczne jest również usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku. Przy czym ważne jest wykonywanie powyższych prac w sposób bezpieczny dla osób je wykonujących, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Poza wykonywaniem przeglądu stanu technicznego niezbędne jest również regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych, co winno zabezpieczyć przed powstaniem pożaru sadzy w kominie. Minimalną częstotliwość takich czynności określają przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719 ze zmianami). Z przepisów tych wynika, że czyszczenie przewodów dymowych i spalinowych winno być przeprowadzane nawet co najmniej raz w miesiącu (od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych), od innych palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej raz na 3 miesiące, od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym co najmniej raz na 6 miesięcy, a dla przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Aleksander Górski
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach