Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

IV SESJA RADY GMINY ROPA

News details

O G Ł O S Z E N I E

NINIEJSZYM INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 17 CZERWCA 2024 R. O GODZ. 1000 W ŚWIETLICY URZĘDU GMINY W ROPIE ODBĘDZIE SIĘ IV SESJA RADY GMINY ROPA.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Przedstawienie raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ropa za rok 2023.
5. Debata nad raportem o stanie Gminy Ropa za 2023 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ropa /druk nr 43/.
7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ropa, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Ropa oraz sprawozdań finansowych za 2023 rok.
8. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ropa za 2023 r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium.
9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ropa z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.
10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ropa za 2023 r.
11. Ocena sprawozdania i debata nad absolutorium.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023 /druk nr 44/.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Ropa za 2023 r. /druk nr 45/.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2024 /druk nr 46/.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ropa /druk nr 47/.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Ropa /druk nr 48/.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Ropa publicznych przedszkoli w szkołach podstawowych /druk nr 49/.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Ropa oraz określenia granic ich obwodów /druk nr 50/.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 /druk nr 51/.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy /druk nr 52/.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Ropa oraz sposobu jej rozliczenia /druk nr 53/.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimkówce / druk nr 54/.
23. Zatwierdzenie protokołów z II i III sesji Rady Gminy Ropa.
24. Wolne wnioski i zapytania.
25. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Ropa (-) Bogusław Łukaszyk

Sesja będzie transmitowana online na naszym kanale eSesja: https://transmisja.esesja.pl/r...